Saturday, July 11, 2020

Rahasyam » Ambaa Paraaku (Girija Kalyanam)      రహస్యం » అంబా పరాకు (గిరిజా కళ్యాణం)

July 11, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Ambaa Paraaku (Girija Kalyanam) / అంబా పరాకు (గిరిజా కళ్యాణం)
Song Details:Actor : Akkineni Nageswara Rao / అక్కినెని నాగేశ్వర రావు  ,Actress : B. Sarojadevi / బి. సరోజా దేవి  ,Music Director : Ghantasala / ఘంటసాల ,Lyrics Writer : Malladi Ramakrishna Sastri / మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి  ,Singer : A.P.Komala / ఎ.పి.కోమల ,  Ghantasala / ఘంటసాల  ,  Madhavapeddi Satyam / మాధవపెద్ది సత్యం  ,  P.Suseela / పి. సుశీల  ,Song Category : Devotional Songs
aMbaa paraaku dEvI paraaku mammElu maa shaaraadaaMbaa paraaku

||aMbaa||

umaamahEshwara prasaada labdhapUrNa jIvanaa gajananaa

bahuparaak!bahuparaak!

caMDabhujaamaMDala dOdhUyamaana vairigaNaa ShaDaananaa

bahuparaak!bahuparaak!

maMgaLaadri naarasiMha,bahuparaak!bahuparaak!

baMgaaru talli, kanakadurga,bahuparaak!bahuparaak!

kRuShNaatIra kUcanapUDi nilayaa gOpaaladEva bahuparaak!

avadhariMcarayyaa, vidhyala naadariMcarayyaa

lalitakaLala viluva deliyu sarasulu

padiMpadiga paravashulai avadhariMcarayyaa

Ishuni mrOla, himagiribaala

kannetanamu dhanyamaina gaadha avadhariMcarayyaa!

kaNakaNalaaDE taamasaana kaamuni rUpamu baapi, aa kOpi

kaakalu dIri kanu deraci; tanudelasi

tana lalananu pariNayamaina prabaMdhamu avadhariMcarayyaa

raavO,raavO lOla lOla lOlaMbaalaka raavO!

lOkOnnata mahOnnatuni tanayaa, mEnaa kumaarI,

raajasulOcanaa, raajananaa raavO!

celuvaaru mOmuna lElEta nagavula, kalahaMsa gamanaana

kalikI ekkaDikE?

maanasa sarasini maNi padma daLamula raaNiMcu

ala raajahaMsa sannidhikE

tagadidi tagadidi tagadidi

dharaNI dhara varasukumaarI, tagadidI!

aMDagaa madanuDuMDagaa mana virisharamula padanuMDagaa

ninu bOlina kulapaavani taanai varunarayaga pOvalenaa?

kOrika vaaDevaDainaa, eMtaTi GanuDainaa

kOlanEyanaa sarasanu kUlanEyanaa?

kanugonala nanamonala gaasi jEsi nIdaasujEyunaa ||tagadidi||

Isuni daasuni cEtuvaa?apasada! apacaaramu kaadaa?

kOlala kUleDi alasuDu kaadu adi dEvuDE, ataDu!

sEvalu jEsi prasannunni jEya, naa swaami nannElu nOyI.

nI saayamE valadOyI!

kaani pani, madanaa! adi nI cEta kaani pani madanaa!

ahaMkariMtuvaa haruni jayiMtuvaa? ||ahaMkariMtuvaa||

adi nI cEta gaani pani, madanaa!

kaani pani, madanaa!

saamaga saagama saadhaaraa, shaarada nIrada saakaaraa!

dInaadhIna, dhIsaaraa! saamaga saagama saadhaaraa,

virulan ninu pUjasEyagaa, vidhigaa ninnoka gEstu jEyagaa

dorakonna rasaavataaru, ciccara kaMTan parimaartuvaa, prabhU!?

karuNan giri raajakanyakan satigaa taamu parigrahiMpagaa

maruDEpunarUpuna vardhillugaa rati maaMgalyamu rakShasEyavaa, prabhU, prabhU

patibhikSha prabhU

aMbaa ani asamasharuDu nanu pilicenu vinavO

janakuDavai aadaraNaga tanayunigaa jEkonavO

manamE nI mananamai tanuvE nI dhyaanamai

nI bhaavana lInamaina giribaalanElavO

sharaNaM bhava sharaNaM bhava sharaNaM bhava swaamin

paripaalaya paripaalaya paripaalaya maaM paahi

biDiyapaDi bhIShmiMci peMDli koDukainaTTi jagamElu taMDriki 

jayamaMgaLam ||jagamElu||

virulacE varunicE karamu cEkona jEyu jagamElu talliki  

jayamaMgaLam ||jagamElu||

kUcanapUDi bhaagavatula sEvalaMdu dEva dEva,

SrIvENu gOpaala jayamaMgaLaM: trailOka maMdaaraa, shubhamaMgaLam!

 

Click link to hear the song 
youtu.be/FDPDsT380UQ
అంబా పరాకు దేవీ పరాకు మమ్మేలు మా శారాదాంబా పరాకు

||అంబా||

ఉమామహేశ్వర ప్రసాద లబ్ధపూర్ణ జీవనా గజననా

బహుపరాక్!బహుపరాక్!

చండభుజామండల దోధూయమాన వైరిగణా షడాననా

బహుపరాక్!బహుపరాక్!

మంగళాద్రి నారసింహ,బహుపరాక్!బహుపరాక్!

బంగరు తల్లి, కనకదుర్గ,బహుపరాక్!బహుపరాక్!

కృష్ణాతీర కూచనపూడి నిలయా గోపాలదేవ బహుపరాక్!

అవధరించరయ్యా, విధ్యల నాదరించరయ్యా

లలితకళల విలువ దెలియు సరసులు

పదింపదిగ పరవశులై అవధరించరయ్యా

ఈశుని మ్రోల, హిమగిరిబాల

కన్నెతనము ధన్యమైన గాధ అవధరించరయ్యా!

కణకణలాడే తామసాన కాముని రూపము బాపి, ఆ కోపి

కాకలు దీరి కను దెరచి; తనుదెలసి

తన లలనను పరిణయమైన ప్రబంధము అవధరించరయ్యా

రావో,రావో లోల లోల లోలంబాలక రావో!

లోకోన్నత మహోన్నతుని తనయా, మేనా కుమారీ,

రాజసులోచనా, రాజననా రావో!

చెలువారు మోమున లేలేత నగవుల, కలహంస గమనాన

కలికీ ఎక్కడికే?

మానస సరసిని మణి పద్మ దళముల రాణించు

అల రాజహంస సన్నిధికే

తగదిది తగదిది తగదిది

ధరణీ ధర వరసుకుమారీ, తగదిదీ!

అండగా మదనుడుండగా మన విరిశరముల పదనుండగా

నిను బోలిన కులపావని తానై వరునరయగ పోవలెనా?

కోరిక వాడెవడైనా, ఎంతటి ఘనుడైనా

కోలనేయనా సరసను కూలనేయనా?

కనుగొనల ననమొనల గాసి జేసి నీదాసుజేయునా ||తగదిది||

ఈసుని దాసుని చేతువా?అపసద! అపచారము కాదా?

కోలల కూలెడి అలసుడు కాదు అది దేవుడే, అతడు!

సేవలు జేసి ప్రసన్నున్ని జేయ, నా స్వామి నన్నేలు నోయీ.

నీ సాయమే వలదోయీ!

కాని పని, మదనా! అది నీ చేత కాని పని మదనా!

అహంకరింతువా హరుని జయింతువా? ||అహంకరింతువా||

అది నీ చేత గాని పని, మదనా!

కాని పని, మదనా!

సామగ సాగమ సాధారా, శారద నీరద సాకారా!

దీనాధీన, ధీసారా! సామగ సాగమ సాధారా,

విరులన్ నిను పూజసేయగా, విధిగా నిన్నొక గేస్తు జేయగా

దొరకొన్న రసావతారు, చిచ్చర కంటన్ పరిమార్తువా, ప్రభూ!?

కరుణన్ గిరి రాజకన్యకన్ సతిగా తాము పరిగ్రహింపగా

మరుడేపునరూపున వర్ధిల్లుగా రతి మాంగల్యము రక్షసేయవా, ప్రభూ, ప్రభూ

పతిభిక్ష ప్రభూ

అంబా అని అసమశరుడు నను పిలిచెను వినవో

జనకుడవై ఆదరణగ తనయునిగా జేకొనవో

మనమే నీ మననమై తనువే నీ ధ్యానమై

నీ భావన లీనమైన గిరిబాలనేలవో

శరణం భవ శరణం భవ శరణం భవ స్వామిన్

పరిపాలయ పరిపాలయ పరిపాలయ మాం పాహి

బిడియపడి భీష్మించి పెండ్లి కొడుకైనట్టి జగమేలు తండ్రికి 

జయమంగళమ్ ||జగమేలు||

విరులచే వరునిచే కరము చేకొన జేయు జగమేలు తల్లికి  

జయమంగళమ్ ||జగమేలు||

కూచనపూడి భాగవతుల సేవలందు దేవ దేవ,

శ్రీవేణు గోపాల జయమంగళం: త్రైలోక మందారా, శుభమంగళమ్! 
పాటను వినాలంటే ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి 
youtu.be/FDPDsT380UQ

0 comments:

Post a Comment