Monday, July 27, 2020

Gangotri » Gala Gala Gala Gangotri      గంగోత్రి » గల గల గల గంగోత్రి

July 27, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Gala Gala Gala Gangotri / గల గల గల గంగోత్రి

Song Details:Actor : Allu-Arjun / అల్లు అర్జున్ ,Actress : Adithi Agarwal / అదితి అగర్వాల్  ,Music Director : M.M.Keeravani / ఎమ్. ఎమ్. కీరవాణి  ,Lyrics Writer : Veturi / వేటూరి  ,Singer : Ganga / గంగ  ,  Kalpana / కల్పన ,  MM. Keeravani / ఎమ్.ఎమ్ కీరవాణి ,  Srivardhini / శ్రీవర్ధిని  ,Song Category : Others
a: OM...jIvana vAhinI...pAvanI....

kaliyugamuna kalpataruvu nIDa nIvanI

kanulu tuDucu kAmadhEnu tODu nIvani

kO: varamulicci Bayamu tIrci SuBamu gUrcu gaMgAdEvi

a: ninu kolicina cAlunammA sakala lOka pAvani

Buvini taDipi diviga malaci suDulu tirigu SuBagAtrI gaMgOtri....

kO:gaMgOtri....  a: gaMgOtri.... kO: gaMgOtri....

kO: gaMgOtri.... gala gala gala gaMgOtri. himagiri jani hari putri ||2||

a; jIvana vAhinI.... pAvanI... A.....A....A....A...

maMcukoMDalOna oka koMDavAgulA ila jananamoMdina virajA vAhinI...

kO: sAnidagarisanidapamagari sari sari gama gama garisa

a: viShNu caraNamE tana puTTinillugA Sivagiriki cErina sura gaMga nIvanI...

kO: sasasarisari garigamagama dapa dapa dapa dapa gari sari sari sari

a: attiMTiki sirula nosagu alakanaMdavai sagara kulamu kApADina BAgIradhIvai

badarIvana hRuShikESa haridvAra prayAgamula maNi karNika

tana lOpala velasina SrI vAraNAsi gaMgOtri....

kO: gaMgOtri.... a:gaMgOtri.... kO: gaMgOtri....

kO: gala gala gala gaMgOtri. himagiri jani hariputri....

kO: pasupu kuMkumatO..pAlu pannITitO...SrIgaMdhapu dhAratO...

paMcAmRutAlatO.... aMgAMgaM taDuputU...dOShAlanu kaDugutU...

gaMgOtriki  jaruputunna aByaMgana snAnaM

a: ammA... gaMgammA... kRuShNammaku ceppammA kaShTaM kaligiMcoddani

yamunaku ceppAmmA sAyamunaku venakADoddanI

gOdArikI... kAvErIki...ETiki ....selayETiki ...kurisETi jaDivAnaki...

dUkE jalapAtAniki....nI tObuTTuvulaMdarikI..ceppammA... mA gaMgammA

jIva nadivigA... oka mOkSha nidhivigA...paMDlu pUlu pasupulA pArANi rANigA...

kO: Sivuni jaTalanE tana nATya jatulugA jalaka mADu satulaku sauBAgya dAtrigA....

a: gaMDAlanu pApAlanu kaDigivEyagA....mukti nadini mUDu munakalE cAlugA

jaladIvena talakupOsE jananI gaMgABavAni

Ame aMDa maMcu koMDa vADani siga pUdaMDa ...gaMgOtri....

kO: gaMgOtri.... a:gaMgOtri....kO:gaMgOtri....

gala gala gaMgOtri.... himagiri jani hariputri      ||3||

a: jIvana vAhinI ...pAvanI....


 
Click here to hear the song
అ: ఓం...జీవన వాహినీ...పావనీ....

కలియుగమున కల్పతరువు నీడ నీవనీ

కనులు తుడుచు కామధేను తోడు నీవని

కో: వరములిచ్చి భయము తీర్చి శుభము గూర్చు గంగాదేవి

అ: నిను కొలిచిన చాలునమ్మా సకల లోక పావని

భువిని తడిపి దివిగ మలచి సుడులు తిరిగు శుభగాత్రీ గంగోత్రి....

కో:గంగోత్రి....  అ: గంగోత్రి.... కో: గంగోత్రి....

కో: గంగోత్రి.... గల గల గల గంగోత్రి. హిమగిరి జని హరి పుత్రి ||౨||

అ; జీవన వాహినీ.... పావనీ... ఆ.....ఆ....ఆ....ఆ...

మంచుకొండలోన ఒక కొండవాగులా ఇల జననమొందిన విరజా వాహినీ...

కో: సానిదగరిసనిదపమగరి సరి సరి గమ గమ గరిస

అ: విష్ణు చరణమే తన పుట్టినిల్లుగా శివగిరికి చేరిన సుర గంగ నీవనీ...

కో: సససరిసరి గరిగమగమ దప దప దప దప గరి సరి సరి సరి

అ: అత్తింటికి సిరుల నొసగు అలకనందవై సగర కులము కాపాడిన భాగీరధీవై

బదరీవన హృషికేశ హరిద్వార ప్రయాగముల మణి కర్ణిక

తన లోపల వెలసిన శ్రీ వారణాసి గంగోత్రి....

కో: గంగోత్రి.... అ:గంగోత్రి.... కో: గంగోత్రి....

కో: గల గల గల గంగోత్రి. హిమగిరి జని హరిపుత్రి....

కో: పసుపు కుంకుమతో..పాలు పన్నీటితో...శ్రీగంధపు ధారతో...

పంచామృతాలతో.... అంగాంగం తడుపుతూ...దోషాలను కడుగుతూ...

గంగోత్రికి  జరుపుతున్న అభ్యంగన స్నానం

అ: అమ్మా... గంగమ్మా... కృష్ణమ్మకు చెప్పమ్మా కష్టం కలిగించొద్దని

యమునకు చెప్పామ్మా సాయమునకు వెనకాడొద్దనీ

గోదారికీ... కావేరీకి...ఏటికి ....సెలయేటికి ...కురిసేటి జడివానకి...

దూకే జలపాతానికి....నీ తోబుట్టువులందరికీ..చెప్పమ్మా... మా గంగమ్మా

జీవ నదివిగా... ఒక మోక్ష నిధివిగా...పండ్లు పూలు పసుపులా పారాణి రాణిగా...

కో: శివుని జటలనే తన నాట్య జతులుగా జలక మాడు సతులకు సౌభాగ్య దాత్రిగా....

అ: గండాలను పాపాలను కడిగివేయగా....ముక్తి నదిని మూడు మునకలే చాలుగా

జలదీవెన తలకుపోసే జననీ గంగాభవాని

ఆమె అండ మంచు కొండ వాడని సిగ పూదండ ...గంగోత్రి....

కో: గంగోత్రి.... అ:గంగోత్రి....కో:గంగోత్రి....

గల గల గంగోత్రి.... హిమగిరి జని హరిపుత్రి      ||౩||

అ: జీవన వాహినీ ...పావనీ....


 
ఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment