Tuesday, July 28, 2020

Bhairava dweepam » Sritumbhura      భైరవద్వీపం » శ్రీతుంబుర

July 28, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Sritumbhura / శ్రీతుంబుర

Song Details:Actor : Balakrishna / బాలకృష్ణ  ,Actress : Roja / రోజా  ,Music Director : Madhavapeddi Suresh / మాధవపెద్ది సురేష్ ,Lyrics Writer : Veturi / వేటూరి  ,Singer : Chorus / బృంద గాయనీ గాయకులు --  ,  S p balu / యస్ పి బాలు ,Song Category : Others
pallavi :

 SreetuMbura naarada naadaamRtaM... aa...

 SreetuMbura naarada naadaamRtaM

 svararaaga rasabhaava taaLaanvitaM

 saMgeetaamRtapaanaM idi svara sura jagati sOpaanaM

 Sivuni roopaalu bhuviki deepaalu svaraM padaM ihaM paraM kalisina

 IISreetuMburaII
 charaNaM : 1

 sapta varNamula maatRkagaa... Sukta varNamula DOlikagaa (2)

 aeDuraMgulae turagamulai... SvaetavarNa ravi kiraNamulai

 saapaasaa garisanidapamagaa neegaa magarisanisa

 sagaamaa gamaapaa mapaaneesa

 garisapanida risanidapa sanidapama

 IISreetuMburaII
 charaNaM : 2

 saa saa saa saa sa sanipagasari gapanigarisaa

 nisari panisa gapani rigapa garisaa

 saMgeetaaraMbha sarasa haeraMbha

 svara poojalalO shaDjamamae

 ree ree rimapanidama mapanisa gari magarisa nisari

 maagarisa nisari needamapa magaree nidapaa magaree

 SaMbhOkailaasa Sailooshitaa naaTya

 naMdita svara naMdi rishabhamae

 gaa gaa gaa risareesada saadapa gagapadasaa

 muraLi vanaaMtaala viriyu vasaMtaala (2)

 chiguriMchu mOhana gaaMdhaaramae

 maa samaga sanidamaa samaagaapa daneemaada ganisaa

 mOkshalakshmee daevi gOpura Sikharaana

 kalaSamu hiMdOLa madhyamamae

 paa pamapaa dadapaa pamapaa danidaa

 padasa paadasari pamarisa nidapamapaa risarimapaa

 sarasvati raagaala kuhu kuhu geetaalu

 palikina kOyila paMchamamae

 daa dani samagari pada niri sani dapa risa nida pama gari mapa

 vaana jallula vaeLa aa chakravaakaana... aa... aa...

 vaana jallula vaeLa aa chakravaakaana harshaatiraekaalu daivatamae

 nee sanidapa magarisa nee nirinireeri neerigaama

 pamagari magadamadaada maadaneeri garisaa

 kalyaaNi seetamma kalyaaNa raamayya

 katha padamuga paaDe nishaadamae

 taddhinna tiddhinna tiddhinna kiTa dhinna (2)

 nini pama gama pani mapa ninisaa...

 nini sasa sasa sasa nini riri riri nini gaga gama

 riga sari nisa panisa mapani gamapa sagama

 sama gapa mani pasa niri saga 

 maga magari gari garisa risa risani sani sanida 

 nida nidapa dapa dapama

 sagamapa gamapani mapanisa 

 gasagaa pamapaa gasagaa magamaa

 saga mapamaga risanidapama gamapanidapamaga

 risaniri ninini saasasasa ninini gaagagaga

 ninini maama gama pama gama garisaa

 gagaga paapapapa gagaganeeninini gagaga saasa nisagari samagarisaa

 nisa nisa nisa nisa pani pani pani mapa (2)

 gama gama gama gama saga saga saga nisa (2)

 nisagama sagamapa gamapani mapanisa

 sagamapa gamapani mapanisa panisaga

 sasa sasa sasa sasa riri riri riri riri sasa sasa sasa sasa gaga gaga gaga gaga

 riri riri riri riri gaga gaga gaga gaga riri riri riri riri

 mama mama mama mama gama gama gama gama gama gama gasa gamapaa

IISreetuMburaII


 
 
Click here to hear the song
పల్లవి :

 శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం... ఆ...

 శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం

 స్వరరాగ రసభావ తాళాన్వితం

 సంగీతామృతపానం ఇది స్వర సుర జగతి సోపానం

 శివుని రూపాలు భువికి దీపాలు స్వరం పదం ఇహం పరం కలిసిన

 ॥శ్రీతుంబుర॥
 చరణం : 1

 సప్త వర్ణముల మాతృకగా... శుక్త వర్ణముల డోలికగా (2)

 ఏడురంగులే తురగములై... శ్వేతవర్ణ రవి కిరణములై

 సాపాసా గరిసనిదపమగా నీగా మగరిసనిస

 సగామా గమాపా మపానీస

 గరిసపనిద రిసనిదప సనిదపమ

 ॥శ్రీతుంబుర॥
 చరణం : 2

 సా సా సా సా స సనిపగసరి గపనిగరిసా

 నిసరి పనిస గపని రిగప గరిసా

 సంగీతారంభ సరస హేరంభ

 స్వర పూజలలో షడ్జమమే

 రీ రీ రిమపనిదమ మపనిస గరి మగరిస నిసరి

 మాగరిస నిసరి నీదమప మగరీ నిదపా మగరీ

 శంభోకైలాస శైలూషితా నాట్య

 నందిత స్వర నంది రిషభమే

 గా గా గా రిసరీసద సాదప గగపదసా

 మురళి వనాంతాల విరియు వసంతాల (2)

 చిగురించు మోహన గాంధారమే

 మా సమగ సనిదమా సమాగాప దనీమాద గనిసా

 మోక్షలక్ష్మీ దేవి గోపుర శిఖరాన

 కలశము హిందోళ మధ్యమమే

 పా పమపా దదపా పమపా దనిదా

 పదస పాదసరి పమరిస నిదపమపా రిసరిమపా

 సరస్వతి రాగాల కుహు కుహు గీతాలు

 పలికిన కోయిల పంచమమే

 దా దని సమగరి పద నిరి సని దప రిస నిద పమ గరి మప

 వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన... ఆ... ఆ...

 వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన హర్షాతిరేకాలు దైవతమే

 నీ సనిదప మగరిస నీ నిరినిరీరి నీరిగామ

 పమగరి మగదమదాద మాదనీరి గరిసా

 కల్యాణి సీతమ్మ కల్యాణ రామయ్య

 కథ పదముగ పాడె నిషాదమే

 తద్ధిన్న తిద్ధిన్న తిద్ధిన్న కిట ధిన్న (2)

 నిని పమ గమ పని మప నినిసా...

 నిని సస సస సస నిని రిరి రిరి నిని గగ గమ

 రిగ సరి నిస పనిస మపని గమప సగమ

 సమ గప మని పస నిరి సగ 

 మగ మగరి గరి గరిస రిస రిసని సని సనిద 

 నిద నిదప దప దపమ

 సగమప గమపని మపనిస 

 గసగా పమపా గసగా మగమా

 సగ మపమగ రిసనిదపమ గమపనిదపమగ

 రిసనిరి నినిని సాససస నినిని గాగగగ

 నినిని మామ గమ పమ గమ గరిసా

 గగగ పాపపప గగగనీనినిని గగగ సాస నిసగరి సమగరిసా

 నిస నిస నిస నిస పని పని పని మప (2)

 గమ గమ గమ గమ సగ సగ సగ నిస (2)

 నిసగమ సగమప గమపని మపనిస

 సగమప గమపని మపనిస పనిసగ

 సస సస సస సస రిరి రిరి రిరి రిరి సస సస సస సస గగ గగ గగ గగ

 రిరి రిరి రిరి రిరి గగ గగ గగ గగ రిరి రిరి రిరి రిరి

 మమ మమ మమ మమ గమ గమ గమ గమ గమ గమ గస గమపా

 ॥శ్రీతుంబుర॥
 
 
ఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment